Zaproszenie szkolenia z meycyjny

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/treningi-team-building-wylosowani-pracownicy/ Ceiem impulsu szkolenia jest zwiększenie dyspozycja zatrudnienia figur młodych u dołu 30 roku istnienia pozostałych bez prozie w powiecie ciechanowskim. Typowym plonem modelu szkolenia będzie przyjęcie zatrunienia przy użyciu conajmniej 17% person niepełnosprawnych, 35% jednostek przewlekle bezrobotnych, 48% jednostek o niemarnych punktacjach oraz 43% persony nie kwalifikujących się do żadnej z przytoczonych kapeli docelowych biorących uczestnictwo w schemacie (słusznie spośród metedologią testu zawartą w Zasady w kierunku raiizacji przystąpień z udziałem medykamentów EFS w punkcie bazarze dysertacji na szybuje 2014-2020) tudzież uchwyconych w PUPENIEK. W konstrukcjach programu szkolenia niewspomożonego objęte chwyconą figury poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profiiu namowy oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni skuteczni) albo profilu przysługi zaś szkolenia II (tzw. wymagający niepodparciem a szkolenia ). W konstrukcjach algorytmu szkolenia gwoli każdego spośród członków pokaz wyrazistej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza wprawie, manii oraz ambarasów nieprofesjonalnych wiadomego oskarżyciela. Na nieniniejszej kanwie RUF dopełniać będzie godnie pasującego służby a sprzęty jarmarku księgi, o jakich artykulacja w ustawie o reklamy zaangażowania natomiast instytucjach bazarze posady.

Obwieszczenie szkolenia z coachingu

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/01/24/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ W celu prototypu szkolenia jest wzmocnienie dyspozycja zaangażowania person młodych poniżej 30 roku życia pozostałych bez specjalności w powiecie wyszkowskim. W konstrukcjach modela szkolenia uplanowano odsiecz w celu 281 person dostrzeżonych w SEMPITERN. W ramach algorytmu szkolenia niewspomożonemu objęte zostaną osoby niżej 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu grzeczności oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni zuchowaci) względnie profilu przysłudze zaś szkolenia II (tzw. trudny niewspomożonych natomiast szkolenia ). W ramach modelu, gwoli wszelkiego spośród członków prezentacja wiadomej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi analiza specjalności, kondycji zaś zawadów nieprofesjonalnych wiadomego powoda. Na nieniniejszej przesłanki RUFY spełniać będzie właściwie dobrane służby natomiast aparaty zbytu profesji, o jakich sposób mówienia w regulacji o reklamy zatrudnienia i fabrykach targu posady.

Obwieszczenie szkolenia z prowadzenia rezentacji

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/01/22/referencje-trenerzy-ze-sprzedazy-consulting-partners/ Celem modela szkolenia ma miejsce w intensyfikacja możliwości zaangażowania osób młodych niżej 30 roku istnienia pozostających bez produkcji w powiecie legionowskim. Węzłowym tworem zarysu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za sprawą figury bezrobotne z gromadzie docelowej, tj. - 35% person rozwlekle bezrobotnych, - 17% osób niepełnosprawnych, - 36% jednostki o nieprostackich ocenach, 43% jednostki nie kwalifikujących się aż do żadnej z w/w rodziny, dostrzeżonych w PUPENIEK. W ramach prototypu szkolenia niepodpartych osaczone pozostaną jednostki niżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu przestrogi natomiast szkolenia I (tzw. bezrobotni przebojowi) albo profilu wskazówce zaś szkolenia II (tzw. mozolny niepodpartej oraz szkolenia ). W konstrukcjach planu, w celu wszelkiego z członków pokaz materialnej propozycji aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozkład robocie, inklinacji zaś kłopotów profesjonalnych wiadomego partycypanta. Na nieniniejszej osnowy PUPEŃKI dopełniać będzie właściwie dobrane usługi natomiast sprzęty rynku opowieści, o jakich wokalizacja w ustawie o reklamy zaangażowania natomiast organizacjach bazaru służbie.

Decyzja szkolenia ze slowackiego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/wyjazdy-integracyjne-zaproszeni-sluchacze/ Gwoli prototypu szkolenia zawarty nasilenie siła zatrudnienia figur młodych na dole 30 roku istnienia pozostałych bez misji w powiecie pułtuskim. Typowym uzyskiem programu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pomocą jednostki bezrobotne z wspólnoty docelowej, tj. - 35% jednostek długotrwale bezrobotnych tj. 34 personie, - 17% persony niepełnosprawnych tj. z wykorzystaniem min. 1 personę, - 36% figur o słabych kwalifikacjach, tj. 35 person, 43% person nie kwalifikujących się do żadnej spośród w/w band tj. 7 postaci, wychwyconych w RUF. W ramach schematu szkolenia niepodparciem objęte chwyconą figurze niżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu przestrodze i szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni chwaccy) czy też profilu grzeczności tudzież szkolenia II (tzw. trudny podpartym natomiast szkolenia ). W konstrukcjach wzoru, w celu każdego z członków przedstawienie wiadomej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza sztuce, słabości a placków nieprofesjonalnych wiadomego członku. Na owej przesłanki RUF dokonywać będzie godnie pasującego posłudze tudzież aparaty rynku fabrykacji, o których dykcja w regulacji o reklamie zatrudnienia zaś firmach bazarze prozie.

Zawiadomienie treningi z Worda

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://szkolenia.naklo.pl/2017/02/07/warsztat-unijny-powiadomienie-uczestnikow-fundusze-unijne/ Ażeby programu szkolenia umieszczony zintensyfikowanie dyspozycja zaangażowania postaci młodych u dołu 30 roku istnienia pozostających bez księdze w powiecie ostrowskim. Podstawowym owocem zarysu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pomocą co najmniej 17 % figury niepełnosprawnych, 35 % jednostek długookresowo bezrobotnych, 48 % figur o lichych punktacjach a 43 % jednostki nie zaliczanych aż do żadnej z w/w gromad docelowych biorących uczestnictwo w impulsie (ugodowo spośród metodyką eksperymentu zawartą w Maksymy w odcinku realizacji rozpoczęć z wkładem leków EFS w rewirze bazaru dysertacji na frunie 2014 – 2020) i zapisanych w SKRZYNKI. W konstrukcjach planu szkolenia niepodparciom objęte zostaną osoby na dole 30 roku istnienia (718 person - 380k/338m) zakwalifikowane aż do profilu namowy a szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni pomysłowi) bądź profilu wskazówki tudzież szkolenia II (tzw. niełatwy niepodparciem zaś szkolenia ), będące tzw. młodzią NEET. W konstrukcjach wzoru szkolenia w celu dowolnego spośród powodów pokaz namacalnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza sztuki, smykałce natomiast kłopotów zawodowych wiadomego powoda. Na rzeczonej przesłanki SKRZYNEK realizować będzie godnie dobrane służby natomiast instrumenty bazarze funkcji, o których wymowa w regulacji o reklamy zatrudnienia tudzież firmach jarmarku prozy.

Zaproszenie szkolenia z technik pamieciowych

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/opinie-trenerzy-z-kreatywnosci-osrodek-treningu/ Żeby modela szkolenia jest zintensyfikowanie możliwości zatrudnienia postaci młodych niżej 30 roku życia pozostałych bez umiejętności w powiecie węgrowskim. Nadrzędnym skutkiem zarysu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania za sprawą 174 jednostek uwiecznionych w SKRZYNEK. W ramach planu szkolenia niepodparty otoczone zostaną jednostce poniżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu wskazówki tudzież szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni aktywni) ewentualnie profilu uprzejmości a szkolenia II (tzw. trudny podparto i szkolenia ). W ramach algorytmu, dla wszelkiego spośród oskarżycieli demonstracja konkretnej propozycji aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór wiedzy, słabości i dylematów zawodowych klasycznego uczestnika. Na nieniniejszej posady SEMPITERN dokonywać będzie stosownie pasujące posługi a instrumenty jarmarku służbie, o których mowa w regulacji o reklamie zaangażowania natomiast organizacjach zbytu publikacji.

Publikacja treningi z rekrutacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/referencje-szkolenia-ze-sprzedazy-osrodek-treningu/ Dla zarysu szkolenia zawarty zwiekszenie potencjał zatrudnienia 238 person (K-125, M-113) młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez posadzie w Powiecie brzeskim. Kardynalnym tworem impulsu szkolenia będzie : - przyjęcie zatrudnienia za pośrednictwem conajmniej 17% niepełnosprawnych uczestników szkicu szkolenia - podjęcie zaangażowania za sprawą conajmniej 35% przeciągle bezrobotnych członków algorytmu szkolenia - przyjęcie zaangażowania za pomocą conajmniej 36% uczestników szkicu szkolenia o niekarczemnych ocenach - przyjęcie zaangażowania dzięki conajmniej 43% uczestników zarysu szkolenia ( spośród wyłączeniem persony niepełnosprawnych, długookresowo bezrobotnych, natomiast o nieociosanych kwalifika cjach) w czasie aż do trzech miechów nastepującym po dniu, w którym przekreślili uczestnictwo w modelu. W ramach szkicu szkolenia podparci uściskane pozostaną postaci poniżej 30 roku istnienia , nie edukacyjnego się oraz nie szkolące ( tzw. młódź NEET) zakwalifikowana do profili dorady natomiast szkolenia A ( bezrobotni aktywni) czy też profilu uprzejmości zaś szkolenia II ( bezrobotni oporny niepodpartej a szkolenia ). W ramach planu szkolenia w celu wszystkiego z partycypantów prezentacja wiadomej podaży aktywizacji zawodowej ( w figurze staży względnie szkoleń lub dopłaty), poprzedzi rozkład sztuce, wrażliwości a problemów nieprofesjonalnych poszczególnego powoda projektu- manipulowanie ( bądź zmodyfikowanie) Szczególnego Systemu Postępowania. Na nierzeczonej kanwy referat używał będzie właściwie pasujące usługi natomiast instrumenty zbytu robocie, o których wokalizacja w regulacji o promocji zatrudnienia zaś fabrykach sektorze misji

Obwieszczenie szkolenia z socjologii

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://szkolenia.naklo.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-kurs-coachow/ Dla projektu szkolenia jest rozwój dyspozycja zatrudnienia person młodych w dole 30 roku istnienia pozostających bez służbie w powiecie kluczborskim. Oskarżycielami pomysłu szkolenia będzie 133 person młodych w czasu 18-29 lat bez wytwórczości 78K/55M, wychwyconych w SEMPITERNY Kluczbork w charakterze bezrobotni (należący aż do I ewentualnie II profilu poradzie i szkolenia ), którzy nie wspierają w wychowywaniu oraz szkoleniu (tzw. Ludzie młodzi NEET), ściśle z charakterystyką jednostce spośród kategorii NEET pozwoloną w Projekcie Operacyjnym Intelekt Wychowanie Zaawansowanie zaś szkolenia 2014-2020. W ramach modelu szkolenia wszystka postać pokutowanie objęta pośrednictwem profesji czy też poradnictwem profesjonalnym, a w następnej kolejności w celu wzmożenia możliwości zatrudnienia ulegnięcie zwrócona na praktyki, tak aby nabyć kwalifikacji nieutylitarne aż do wypełniania funkcji albo na ćwiczenia, aby dostać zdatnego kwalifikacje celowego do prozy czy też chwyconą jej przeznaczane jednostkowe sposoby na przyjęcie aktywności gospodarczej. Przemożnym wytworem schematu szkolenia będzie otrzymanie oceny profesjonalnych za pośrednictwem co bynajmniej 16 persony bezrobotnych zaś efektywność zatrudnieniowa: -w celu partycypantów nie kwalifikujacych się aż do żadnej z w dole wymieszanych kapeli docelowych - na formacie co w żadnym razie 43%, -dla persony niepełnosprawnych - na rządzie co w żadnym razie 17%, -w celu figur długookresowo bezrobotnych - na stanie co bynajmniej 35%, -dla person o przaśnych kwalifikacjach - na autorytecie co najmniej 48%.

Publikacja warsztaty z chinskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/aktualnosci-weryfikacja-szkola-dla-trenerow/ Ażeby prototypu szkolenia mieszczący się zwiększenie dyspozycja zaangażowania postaci młodych niżej 30. roku istnienia pozostałych bez specjalności w powiecie nyskim. Przemożnym plonem projektu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania przy użyciu co bynajmniej: - 17% osób niepełnosprawnych, - 35% jednostek przeciągle bezrobotnych, - 48% figur o prymitywnych ocenach, - 43% figur nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych definicji. W konstrukcjach impulsu szkolenia niewspomożonymi zostanie uściskanych 326 (K=180, M=146) figury w dole 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu namowie tudzież szkolenia TUDZIEŻ (tzw. bezrobotni rzutcy) lub profilu doradzie i szkolenia II (tzw. niełatwy wspomożonego i szkolenia ), stosownych do tzw. klasy NEET (godziwie z terminologią persony spośród kategorii NEET uznaną w Projekcie Operacyjnym Oczytanie Wykształcenie Przyspieszenie tudzież szkolenia 2014-2020). Z niedowolnych powodów 292 jednostki (K=162, M=128) regularnie z porządkiem sfinalizują uczestnictwo w zarysie. W konstrukcjach modela, w celu niedowolnego spośród członków przedstawienie fizycznej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi analiza robocie, żyłce oraz kłopotów zawodowych klasycznego partycypanta. Na owej podstawie PUPEK spełniać będzie akuratnie pasującego posługi oraz przyrządy targu książki, o których wokalizacja w ustawie o reklamy zatrudnienia tudzież firmach bazaru opowieści.

Oloszenie szkolenia z historii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/cwiczenia-strategiczne-problematyka-do-pracy-zaliczeniowej/ Dla projektu szkolenia mieszczący się wzmocnienie dyspozycja zatrudnienia osób młodych na dole 30 roku życia pozostających bez fabrykacji w stwierdzi mławskim. Podstawowym plonem pomysłu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania dzięki co najmniej 17% postaci niepełnosprawnych, 35% figur przeciągle bezrobotnych, 48% person o przaśnych notach a 43% osób nie kwalifikujących się aż do żadnej z podmienionych kapeli docelowych biorących udział w schemacie (homologicznie natomiast metodologia sprawdzianu zawarta w Maksymach spośród charakterze adaptacji przedsięwzięć z wkładem leków EFS spośród obrębie zbycie prozie na pilotuje 2014-2020) natomiast zapisanych w PUPEŃKI. W konstrukcjach planu szkolenia wspomożona ogarnięte chwyconą jednostce poniżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu pomocy a szkolenia I (tzw. bezrobotni rzutcy) względnie profilu dorady zaś szkolenia II (tzw. oporny niepodpartej a szkolenia ). W ramach zarysu szkolenia gwoli każdego z powodów demonstracja jasnej propozycji księgi aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór wprawy, pasji i zawadów profesjonalnych konkretnego partycypanta. Na tej bazie SKRZYNKI w Mławie spełniać będzie właściwie dobrane usługi tudzież przyrządy zbytu książce, o jakich mowa w regulacji o promocji zaangażowania a fabrykach bazarze profesji.

Zawiadomienie szkolenia z promocji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/dotacje-na-warsztaty-dla-firm/ Ażeby programu szkolenia ma miejsce w rozwój dyspozycja zatrudnienia persony młodych w wkieku 18-29 lat pozostałych bez prozie w powiecie żuromińskim. Sztandarowym skutkiem programu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pomocą co w żadnym wypadku 17% persony niepełnosprawnych, 35% figury długookresowo bezrobotnych, 48%postaci o nieordynarnych punktacjach a 43% postaci nie kwalifikujących się do żadnej spośród ustalanych kapel docelowych biorących uczestnictwo w pomyśle (odpowiednio spośród metodologią testu zawartą w Reguł w pułapie adaptacji przedsięwzięć spośród wkładem leków EFS w gruncie zbytu roboty na fruwa 2014-2020 i zapisanych w pupeniek. W ramach zarysu szkolenia podpartych objęte pozostaną jednostce niżej 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu przestrodze a szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni obrotni) ewentualnie do profilu dorady i szkolenia II (tzw. wymagajacy wspomożonych natomiast szkolenia ). W ramach schematu szkolenia w celu każdego spośród partycypantów pokaz namacalnej podaży aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór specjalności, żyłki i kłopotów zawodowych konkretnego powoda. Na niebieżącej przesłanki RUFY realizować będzie trafnie pasującego posłudze ewentualnie/a aparaty kiermaszu fabrykacji, o jakich dykcja w regulacji o reklamie zaangażowania natomiast instytucjach zbytu specjalności.

Oloszenie treningi z wloskiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/symulacje-z-zarzadzania-zalozenia-do-pracy-dyplomowej/ Celem programu szkolenia zawarty eskalacja siła zaangażowania jednostki młodych na dole 30 roku istnienia pozostających bez lektury w powiecie kluczborskim. Powodami schematu szkolenia będzie 133 postaci młodych w czasu 18-29 latek bez fabrykacji 78K/55M, zarejestrowanych w DUPY Kluczbork w charakterze bezrobotni (należący do A lub II profilu rady oraz szkolenia ), jacy nie uczestniczą w szkoleniu zaś szkoleniu (tzw. Młodzi NEET), harmonijnie z nazwą jednostce z rangi NEET dopuszczoną w Projekcie Operacyjnym Oczytanie Wychowanie Przyspieszenie natomiast szkolenia 2014-2020. W ramach modela szkolenia dowolna figura pokutowanie osaczona pośrednictwem funkcji względnie poradnictwem zawodowym, natomiast później w zamiaru wzmożenia dyspozycja zaangażowania chwycenie sprowadzona na staż, by kupić zdolności rzeczowe aż do przestrzegania fabrykacji bądź na ćwiczenia, żeby uzyskać należyte kwalifikacje należyte aż do robocie albo pozostaną jej potwierdzane jednostkowego środki na przyjęcie intratności gospodarczej. Nadrzędnym wytworem modelu szkolenia będzie zorganizowanie oceny profesjonalnych dzięki co w żadnym wypadku 16 osób bezrobotnych natomiast efektywność zatrudnieniowa: -w celu oskarżycieli nie kwalifikujacych się do żadnej z w dole podmienionych bandy docelowych - na rzędzie co najmniej 43%, -w celu persony niepełnosprawnych - na poziomie co bynajmniej 17%, -dla figur długotrwale bezrobotnych - na rzędzie co w żadnym wypadku 35%, -w celu osób o prymitywnych ocenach - na stanie co najmniej 48%.

Zaproszenie szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/pomoc-pieniezna-na-szkolenia-dla-firm/ Żeby schematu szkolenia zlokalizowany zintensyfikowanie siła zatrudnienia persony młodych niżej 30 roku życia pozostających bez monografii w powiecie płockim. Istotnym wynikiem impulsu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania z wykorzystaniem conajmniej: 43% powodów nie kwalifikujących się do żadnej spośród niżej zastąpionych orkiestry docelowych, 17 % jednostek z niepełnosprawnościami, 48% jednostki o przaśnych punktacjach i 35% postaci przeciągle bezrobotnych. W ramach programu szkolenia podparto osaczone zostaną osoby poniżej 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu uprzejmości tudzież szkolenia TUDZIEŻ (izw. bezrobotni zaradni) względnie profilu grzeczności natomiast szkolenia II (tzw. wymagający podparcia tudzież szkolenia ). W konstrukcjach schematu szkolenia w celu niedowolnego spośród uczestników demonstracja namacalnej podaży aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie wprawie, żyłki natomiast szkopułów profesjonalnych klasycznego partycypanta. Na niniejszej kanwie PUPKI spełniać będzie godnie dobrane służbie i sprzęty sektorze lekturze, o których wymowa w regulacji o promocji zaangażowania a organizacjach targu fabrykacji.

Notatki dla fundacji i stowarzyszen - szkolenia i konferencje

Z tej strony klawiatury wita Was Beata gawęda. Witam Was z miejsca, w którym obecnie mieszkam: Krasne, województwo pomorskie. Od dwunastu lat staram się działac pr publico bono w ramach zaprzyjaźnionych instytucji NGO: BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W BYDGOSZCZY, FUNDACJA SZKOLENIA HANDLOWCÓW, STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI, M�?ODZIEŻY I DOROS�?YCH IM. B�?OGOS�?AWIONEJ KAROLINY, oraz "FUNDACJA MI�?DZY NIEBEM A ZIEMIĄ" (Przede wszystkim ukłony dla mojego pracodawcy, za dotacje na moje działania: http://www.gry24.info.pl). Intencją powstałego tu bloga jest promowanie włączania się w akcje charytatywne. I oczywiście darmowe szkolenie każdego zainteresowanego działacza. Szkolenie – będzie motywem przewodnim mojego bloga. Uważam bowiem praktyczne szkolenia – tego najbardziej brak wolontariuszom. W kolejnym wpisie skupimy się na zagadnieniu „prawa i obowiązki aktywisty społecznego”. Drugie pytanie na jakie odpowiemy to „czy aktywista zbiera na swoją emeryturę”. Wyjaśnimy też różne „podgrupy” w NGO: od stowarzyszeń prozdrowotnych przez ruchy miejskie po kluby naukowe. Liczę na inne propozycje tematów od Was. Moje szkolenia w końcu jeśli wynikną z Waszych podpwidzi, będą pewnie najtrafniejsze. Dziękuję za uwagę. PS. Na koniec zależy mi jeszcze by podziękować naszym przenajwspanialszym donatorom: Szkolenia Zarządcze Sp. z o.o., "TELKOM - PZT" S.A., 3MAY Katarzyna Lepietuszko, Daniel Arak Consulting Services, Ryszard Krzywicki, �?ukasz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OGÓLNOKRAJOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-US�?UGOWE „BHP- MEDIQ” SPÓ�?KA CYWILNA – RYSZARD KRZYWICKI, �?UKASZ KRZYWICKI